Conversation Between Phù Thủy Già and quang-vy

  1. Phù Thủy Già
    Chị ơi, chị gửi đồ cho em chưa hả chị?
  2. quang-vy
    hộp thư em đầy rùi! ok nha! ship thường cho tiết kiệm
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2