Conversation Between Phù Thủy Già and tahe

  1. Phù Thủy Già
    Caí này có hướng dẫn ngay ở dưới mà em. Chị k biết đọc chart chữ đâu
  2. tahe
    em có mẫu áo này nhưng ko bít phải móc ntn chị coi giúp em được không?
    http://www.berroco.com/exclusives/be.../beatrice.html
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2